เฮทั้งประเทศ ครม. ถกเค าะ หยุดย าว 4 วันอีก 2 ช่วงเดือนพ.ย.และธ.ค.

21 กันย ายน 2563 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ในการประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) วันอังค ารที่ 22 กันย ายน 2563

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรั ฐมนตรี จะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาวันหยุดย าวต่อเนื่อง

เหมือนที่เคยดำเนินการมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศร ษฐกิจของประเทศ โดยจะมีการเสนอให้หยุดในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน

และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จึงเท่ากับเป็นการหยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือ

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563

นายวิษณุ เครืองาม

นอกจากนี้ จะมีการเสนอวันหยุดอีกช่วงหนึ่งในเดือนธันวาคม ซึ่งเดิมวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม

จะเป็นวันหยุดชดเชย วันพ่อแห่งชาติ แต่นายวิษณุจะเสนอให้หยุดในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมแทน

เพื่อจะได้เป็นการหยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือ ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 10 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้หยุดต่อเนื่อง ออกมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศร ษฐกิจ

ทั้งนี้ นายวิษณุจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันอังค ารที่ 22 กันย ายน นี้ ซึ่งแล้วแต่ที่ประชุม ครม. จะพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่ อย่ างไร

ข้อมูลsiamtopic