เปิ ด 5 เงื่ อนไข รั ฐ บ าลลุยเคลี ยร์ห นี้ให้ ใครได้บ้ าง ตร วจสอบสิ ทธิ์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี กล่าวว่า

รัฐบ าลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบ โดยมีการดำเนินการอย่ างต่อเนื่อง ครอบคลุม 5 ด้านคือ

1. จัดการเจ้าห นี้นอกระบบ โดยมี พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอ กเบี้ ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 เพิ่มโทษกับเจ้าห นี้นอกระบบ

และเปิดช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบ สามารถจดทะเบี ยนเป็นผู้ให้สินเชื่ อในระบบได้ตามหลักเกณฑ์

2. ไกล่เก ลี่ยประนอมหนี้ ลู กห นี้สามารถร้องทุ กข์และขอคำปรึกษาปั ญหาห นี้นอกระบบได้ที่ จุดให้คำปรึกษาปั ญหาห นี้นอกระบบ

ตั้งอยู่ที่ธนาค ารออมสินและ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยประสาน คณะอนุก รร มการไกล่เกลี่ยประนอมห นี้นอกระบบในทุกจังหวัด

เพื่อช่วยเจรจาระหว่างลู กหนี้-เจ้าหนี้

3. จัดหาแหล่งเ งินในระบบให้ลู กหนี้ เมื่อไกล่เก ลี่ยจนมูลห นี้เป็นธรรมแล้ว ซึ่งลู กหนี้สามารถที่จะขอสินเชื่ อในระบบได้ โ

ดยรัฐบ าลสนับสนุนให้มีสินเชื่ อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นสินเชื่ อร ายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับดูแลของภาครั ฐ (กระทรวงการค ลัง)

4. ฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ยังมีความสามารถในการชําระหนี้ตํ่าเกินไป

คณะอนุก รรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหาร ายได้ของลู กหนี้นอกระบบในทุกจังหวัด จะช่วยฟื้ นฟูอาชีพ

ปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงิ น ฝึกอาชีพ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

5. สร้างภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงิ นชุมชน ให้ทําหน้าที่ทดแทนเจ้าห นี้นอกระบบ

หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความรู้ทางการเงิ นแก่ประชาชน รวมทั้งจัดทํา ฐานข้อมูลห นี้นอกระบบ

เพื่อใช้กําหนดนโยบ ายที่เหมาะสมและตรงเป้าหมายต่อไป

ข้อมูลeasycookingth.