รับเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร 600 บ าท ประกันสังคมผ่ านพร้ อมเ พย์ได้แล้ว

ประกันสังคมเพิ่มช่องทางบริการจ่ายเ งินประโยชน์ทดแทนกรณี“เงิ นสงเคร าะห์บุตร”ผ่านระบบบริการ“พร้อมเพย์”

กับธนาค รที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีเงิ นฝากแล้ว นายทศพลกฤตวงศ์วิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางให้บริการจ่ายเงิ นประโยชน์ทดแทน

กรณีสงเคร าะห์บุตรผ่านระบบบริการพร้ อมเพย์กับธนาค ารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีเงิ นฝากกับธนาค ารไว้

โดยขอเชิญชวนผู้ประกันตนที่สนใจขอรับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรสามารถลงทะเบี ยนพร้ อมเพย์

ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาค ารที่เปิดบัญชีเ งินฝากไว้ก่อนยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคร าะห์บุตร

สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคร าะห์บุตรไว้แล้ว

สามารถแ จ้งการเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์จากการรับเงิ นโอนผ่านบัญชีธนาค าร

เป็นผ่านบริการพร้ อมเพย์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดหรือสาขาทั่วประเทศอย่ างไร

ก็ตามการเพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเ งินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคร าะห์บุตรผ่านระบบบริการพร้ อมเพย์

เพื่อให้สอดคล้ องกับนโยบ าย รัฐบ าลในการลดการใช้กระดาษ(Paperless)

และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการรับเ งินทางอิเล็กทรอนิกส์

ได้อย่ างสะดวกรวดเร็วมีความโปร่งใสลดความผิดพลาดลดการใช้เงิ นสดและเช็คอีกด้วย

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี‘เงิ นสงเคร าะห์บุ ตร’

สิทธิประโยชน์

ผู้ประกันตนจะได้รับเ งินสงเคร าะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บ าท ต่อบุตรหนึ่งคน บุตรมีอายุตั้งแต่แรกเ กิดจนถึง 6

ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ได้รับกรณีสงเคร าะห์บุตร

ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 จ่ายเ งินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุแรกเ กิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์

จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน(บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น)

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคร าะห์บุตรสำหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์

เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิ ดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์

จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์การเบิกสิทธิกรณีสงเคร าะห์บุตร

สำนักงานประกันสังคมจะต้องทำการตร วจสอบ การนำส่งเ งินสมทบของผู้ประกันตน

หากมีการนำส่งเงิ นสมทบครบ 12 เดือนภายใน 36 เดือนก่อนบุตรคลอดจึงจะมีการย้อนหลังให้ไม่เกิน 1 ปี

ตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้นกรณีผู้ประกันตนมิได้นำส่งเงิ นสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงิ นให้ผู้ประกันตนณวันที่สิทธิ์เกิ ดขึ้นเท่านั้น เอกสารหลักฐานยื่นขอ“เงิ นสงเคร าะห์บุตร”

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร(สปส.2-01) สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนา 1 ชุด

สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ สำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากธนาค ารประเภทออมทรั พย์หน้าแรกซึ่งมี

ชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี 11 ธนาค ารดังนี้

ธนาค ารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)KTB

ธนาค ารกรุงศรีอยุธย าจำกัด(มหาชน)BAY

ธนาค ารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)BBL

ธนาค ารทหารไทยจำกัด(มหาชน)TMB

ธนาค ารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)SCB

ธนาค ารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)KBANK

ธนาค ารธนชาตจำกัด(มหาชน)TBANK

ธนาค ารซีไอเอ็มบีไทยจำกัด(มหาชน)CIMB

ธนาค ารอิสลามแห่งประเทศไทย IBAK

ธนาค ารออมสิน

ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ข้อมูลkhaoweb