เลือกกระถางต้นไม้ที่ชอบ บอกพรสวรรค์คุณ

กระถางที่ 1

คุณชอบการพบปะสังสรรค์ พูดคุยกับคนอื่น โดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนใจดี ใจเย็น

และเต็มไปด้วยความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทำให้คุณเป็นหนึ่งคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและโดดเด่นกว่าใครๆ

น้อยครั้งมากที่คุณจะมีปั ญหากับใครอย่ างจริงจัง เพร าะคุณมักใจเย็นและแก้ปั ญหาด้วยความเข้าใจมากกว่า

แต่เมื่อไหร่ที่มีขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะก็ แสดงว่าคนๆนั้นต้องเกินรับไหวแล้วล่ะ ใช่ไหม

คุณทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ยอดเยี่ยม และมักเป็นตัวสร้ างบรรย ากาศให้ครึกครื้นสนุกสนานในกลุ่ม

เพร าะเป็นคนแบบนี้ ทำให้ใครๆก็อย ากเข้าใกล้อย ากมาสนิทสนมกับคุณทั้งนั้นเลย

กระถางที่ 2

ถ้าเทียบกับคนทั่วไปแล้ว คุณมีทักษะการ เ ส พ ย์และสร้ างสรรค์งานศิลป์ที่โดดเด่นกว่าคนอื่น

คุณมักมองเห็นความสวยงาม มองเห็นคุณค่ าทางศิลปะจากสิ่งที่อาจดูธรรมดา

ไม่โดดเด่นในสายตาคนอื่น แต่ในสายตาคุณ คุณมักมองทุกสิ่งด้วยใจของศิลปินที่แท้จริง นี่แหล่ะคนติสท์ที่แท้จริง

ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังมีหัวศิลป์ สร้ างสรรค์งานศิลป์ในรูปแบบต่างๆได้อย่ างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบได้

สิ่งที่คุณทำมักจะแฝงความเป็นศิลป์ ที่ในบ างครั้งอาจเข้าถึงได้ย ากสำหรับบ างคน

ต่อให้คุณไม่ได้ทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลป์ๆ อาร์ตๆ โดยตรง

อะไรที่คุณทำในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ยังแฝงความสวยงามแบบศิลป์โดยมิได้จงใจอยู่เสมอๆ

กระถางที่ 3

ถ้าเทียบกับคนทั่วไปแล้ว คุณมีทักษะการคิดวิเคร าะห์และประเมินสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นได้อย่ างว่องไวและดีเยี่ยม

โดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนที่มีตรรกะเหตุผลที่เยี่ยมยอด ความคิดเห็นของคุณจึงมักเป็นที่น่าเชื่ อถือจากคนรอบข้าง

ในการคิดแก้ไขปั ญหา คุณมักเริ่มที่การประเมินสถานการณ์ หาจุดต้นเหตุ

คิดวิเคร าะห์อย่ างมีเหตุมีผล ตัดจุดที่ไม่จำเป็นออกได้อย่ างแม่นยำ ไม่จับต้นช นปล ายมั่วซั่ว แต่คิดมาแล้วอย่ างดีจริงๆ

คุณจึงเป็นอีกหนึ่งนักแก้ปั ญหาที่ยอดเยี่ยม และมักประสบความสำเร็จในการโต้เถียงหรือแข่งขันใดๆ

กระถางที่ 4

คุณเป็นคนที่มีพลังความคิดสร้ างสรรค์สูงและโดดเด่นกว่าคนอื่น

เบื้องลึกเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหว เป็นคนเปิดเผย รักอิสระ ชอบคิด ชอบจินตนาการ

เหมาะกับการทำงานที่ข้องเกี่ยวกับด้านศิลปะ ดนตรี หรืองานอื่นๆ ที่ได้ใช้ความคิดสร้ างสรรค์อย่ างเต็มที่

คุณไม่ชอบทำอะไรที่มีกรอบ มีลิมิต หรือเป็นแบบเป็นแผน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทนทำไม่ได้

แต่จะรู้สึกไม่สนุกเอาซะเลย แต่ถ้าเป็นงานที่ได้ออกไอเดีย ใช้ความคิด

แสดงความคิดสร้ างสรรค์ได้อย่ างเต็มที่แล้วล่ะก็ คุณจะทุ่มเททำมันสุดๆ เรียกว่าบ างทีอดหลับอดนอนก็พร้อมสู้