ร าค าทองล่ าสุด

ร าค าทองวันนี้” เปิดตลาดเช้าวันจันทร์ 16 พ.ค. ร าค าคงที่

สำหรับร าค า “ทองคำแท่ง” ขายออกบ าทละ 29,900 บ าท ส่วนร าค า “ทองรูปพรรณ” ขายออกบ าทละ 30,400 บ าท

ร าค าทองวันนี้ 16 พฤษภาคม 2565 ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ซื้อขายบ าทละ

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 29,800 บ าท ขายออกบ าทละ 29,900 บ าท

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,258.80 บ าท ขายออกบ าทละ 30,400 บ าท

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สมาคมค้ าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้

เปิ ดตล าดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.28 น. ร าค าทองคงที่ ส่งผลให้ “ทองคำแท่ง”

รับซื้อบ าทละ 29,800 ขายออกบ าทละ 29,900 บ าท

ส่วน “ทองรูปพรรณ” รับซื้อบ าทละ 29,258.80 ขายออกบ า ทละ 30,400 บ าท

ส่วน ร าค าทองวันนี้ 2 สลึง 50 สตางค์ ทองคำแท่ง 2 สลึง รับซื้อ 14,900 บ าท

ขายออก 14,950 บ าท ทองรูปพรรณ 2 สลึง รับซื้อ 14,629.4 บ าท ขายออก 15,200 บ าท

ร าค าใทองวันนี้ 1 สลึง ทองคำแท่ง 1 สลึง รับซื้อ 7,450 บ าท

ขายออก 7,475 บ าท ทองรูปพรรณ 1 สลึง รับซื้อ 7,314.7 บ าท ขายออก 7,600 บ าท

ร าค าทองวันนี้ 1/2 สลึง ทองคำแท่ง 1/2 สลึง รับซื้อ 3,725 บ าท

ขายออก 3,737.5 บ าท ทองรูปพรรณ 1/2 สลึง รับซื้อ 3,657.35 บ าท ขายออก 3,800 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ร าค าดังกล่าวยังไม่รวมค่ ากำเหน็จ

ร าค าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้ านทองอีกครั้ง.