ปรับขึ้นแล้ว รีบเลยเทขาย

ร าค าทองวันนี้ สมาคมค้ าทองคำ รีบเลย เปิ ดตล าดปรับขึ้นแล้ว

เปรียบเทียบร าค าสุดท้ายของวานนี้ เผย ทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 30,450 บ าท

ร าค าทองคำประจำวันที่ 17 พ.ค.2565 ขยับขึ้น 150 บ าท เปรียบเทียบกับร าค าสุดท้ายของเมื่อวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 30,450 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจาก

สมาคมค้ าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 09.24 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,850 บ าท ขายออกที่ร าค าบ าทละ 29,950 บ าท

ตามประกาศครั้งที่ 1 ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,319.44 บ าท

ส่วนร าค าขายออกอยู่ที่ 30,450 บ าท ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot)

อยู่ที่ระดับ 1,825.50 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 17 พ.ค.2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

•รับซื้อ บ าทละ 29,850 บ าท

•ขายออก บ าทละ 29,950 บ าท

ทองรูปพรรณ

•รับซื้อ บ าทละ 29,319.44 บ าท

•ขายออก บ าทละ 30,450 บ าท