6ต้นไม้มงคล ที่ควรปลู กไว้ในบ้ าน เสริมโช คเสริมบ าร

1. ต้นมะยม

ด้วยชื่อ “มะยม” ตามความเ ชื่อโบร าณเขาเชื่ อกันว่า การปลู กต้นมะยมจะทำให้คนนิยมชมชอบ

รักใคร่ มีชื่อเสียง ไม่มีคนคิดร้ ายหรือเป็นศัตรูนั่นเอง และหากปลู กต้นมะยมไว้ทางทิศตะวันตก จะช่วยป้องกันวิญญาณร้ าย ภูตผีปีศาจได้ด้วย

2. ต้นกวนอิม

คนไทยให้ความเค ารพบูชากันทั่วไป เชื่ อกันว่าต้นกวนอิมเงิ นกวนอิมทอง

เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้ มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าเชื่ อกันว่า เมื่อปลู กกวนอิมในบ้ านจะเกิดเป็นสิริมงคล ให้มีฐานะดี มีความร่ำร วยยิ่งขึ้น

3. ต้นกระดังงา

ด้วยชื่อที่เป็นมงคล เชื่ อกันว่าการปลู กต้นกระดังงา ทำให้คนในบ้ านมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่นับหน้าถือตา มีเงินทอง มีล าภยศ

4. ต้นมะม่วง

นอกจากจะให้ร่มเงา และผลแสนอร่อยแล้ว มะม่วงยังเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่ อมาตั้งแต่พุทธกาลว่า

จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้ านร่ำรวยยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมารังแก รังควาน หรือใส่ความได้ด้วย

5. ต้นโกศล

ชื่อโกศล พ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่ อว่า คือการสร้ างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข โกศล

เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก ใบมีสีสันสวยสด ความหมายดี โดยเฉพาะภายในพระร าชวัง และวัด

ปลู กเพื่อหวังให้เกิดความร่มเย็นเป็น สุข หากนำมาปลู กในบ้ าน ก็จะทำให้ครอบครัวมีแต่ความสงบสุข ปร าศจากความขัดแย้งใดๆ

6. ต้นขนุน

การปลู กต้นขนุนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน มีคนคอยอุปการะอุดหนุนจุนเจือ

คอยให้ความช่วยเหลือ มีคนสรรเสริญ สามารถป้องกันอันตร ายและคนใส่ร้ ายป้ายสีได้