ร าค าทองคำประจำวันนี้

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (21 มิ.ย. 2565) ปรับร าค าขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 31,300 บ าท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 09.22 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,700 บ าท ขายออกบ าทละ 30,800 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,153.24 บ าท และขายออกที่ร าค า 31,300 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,841.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 21 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,700 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,153.24 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,300 บ าท