บัตรคนจนววันนี้มีเงิ นเข้า

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” โอนเงิ นงวดสุดท้ายเดือนมิถุนายนวันนี้ ได้เ งินกี่บ าท ใครได้บ้ าง กดเป็นเงิ นสดได้หรือไม่ เช็ คที่นี่!

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า กรมบัญชีกล าง ได้ดำเนินการโอนเ งินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ

บัตรคนจน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีกำหนดการและร ายละเอียดการโอนเงิ น ดังนี้

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเงิ นทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงิ นสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) ประกอบด้วย

เงิ นเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บ าทต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเ งินเบี้ยความพิการ)

โดยจะได้รับตั้งแต่เดือนตุล าคม 2563-กันย ายน 2565

“ผู้มีสิทธิสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกล า งได้จากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกล าง

เช่ น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application

หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 0-2109-2345 และ Call Center

กรมบัญชีกล าง 0-2270- 6400 ในวัน เว ล าร าชการ”