รถป้ายแดง ไม่อย ากโดนปรับ ต้องทำตามนี้

1.ควรพกสมุดคู่มือประจำรถติดรถไว้เสมอ

ผู้ขับขี่จะต้องพกสมุดคู่มือติดรถไว้ตลอด และต้องบันทึกร ายละเอียดทุกครั้งที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ขับ

ยี่ห้อรถ หมายเลขตัวรถ/เครื่องยนต์ของรถ ระยะเวล าการใช้รถ และสถานที่ที่จะไป เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีการเรียกตรวจ

2.รถป้ายแดง ห้ามใช้เกิน 30 วัน

ห้ามใช้ทะเบี ยนรถป้ายแดงเกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกรถหรือมีระยะทางการใช้งานไม่เกิน 3,000 กม.

นั่นเอง หากใช้งานเกินระยะเวล าที่กำหนด ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งจะมีโทษปรับถึง 10,000 บ าท

3.ห้ามใช้รถป้ายแดงตอนกล างคืน

รถป้ายแดงสามารถขับได้เฉพาะช่วงเวล าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก

หรือเวล า 06.00 – 18.00 น.เท่านั้น (สามารถอนุโลมให้วิ่งได้ไม่เกิน 20.00 น.)

เนื่องจากป้ายสีแดงมองเห็นไม่ชัดเจนในที่มืดและง่ายต่อการกระทำผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะโดนปรับสูงสุด 10,000 บ าท