จ่อขึ้นค่ าไฟอีก 40 สต างค์

ลขาธิการ สำนักงานคณะกร รมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. คมกฤช ตันตระวาณิชย์ ระบุ

แนวโน้มค่ าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ เอฟที สำหรับการเรียกเก็บค่ าไฟฟ้าในรอบเดือน ก.ย.- ธ.ค.2565

จะประกาศในช่วงกล างเดือน ก.ค.65 เบื้องต้นต้นทุนได้ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องตามที่สำนักงาน กกพ.ค าดการณ์

หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ค าดว่าค่ าไฟรอบใหม่หรือรอบปล ายปีจะปรับขึ้นประมาณ 40 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่ าไฟขึ้นเป็น 4.40 บ าท/หน่วย

เบื้องต้นค าดว่า ค่ าไฟฟ้าผันแปร (ค่ าเอฟที) งวดสุดท้าย จะปรับขึ้นไม่ถึง 5 บ าทต่อหน่วย

และการปรับขึ้นในรอบนี้ ยังไม่รวมกับภาระที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

แบกรับไว้ ที่ปัจจุบันอยู่ที่กว่า 80,000 ล้ านบ าท ซึ่งหากรวมในส่วนนี้ จะส่งผลให้ต้นทุนค่ าไฟฟ้าที่แท้จริงปรับขึ้นอีกกว่า 1 บ าทต่อหน่วย

สำหรับ มาตรการช่วยเหลือประชาช นจากภาวะค่ าไฟพุ่งสูงนั้นต้องร่วมกันพิจารณากับภาคนโยบ ายต่อไป

ในส่วนของ กกพ.ไม่มีงบประมาณในการเข้ามาดูแลส่วนนี้ แต่พย าย ามบริหารต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้มีร าค าถูกและสมเหตุสมผลที่สุดโดยที่ไฟไม่ดับ

ทั้งนี้ การบริหารจัดการต้นทุนค่ าไฟฟ้าในปัจจุบัน ยังเป็นเพียงการแก้ไขปั ญหาระยะสั้นเท่านั้น

ซึ่งจะทำให้ต้นทุนร าค าปรับลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุนที่แท้จริงเล็กน้อยเท่านั้น

แต่การแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้องควรจะต้องมีการบริหารจัดการในระยะย าว เพื่อให้เกิ ดกความชัดเจนด้านโครงสร้ างการจัดการพลังงานระยะย าวของประเทศ

ได้แก่ โครงการจัดกาพลังงานในอนาคต LNG/Domestic Gas และแผนจัดหา เก็บและใช้ก๊าซฯระยะย าวอย่ างเป็นธรรม

เช่ น เรื่อง LNG Terminal และจำนวน Tanks รวมถึงการวางแผนโครงสร้ างพื้นฐาน

ให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาเชื้ อเพลิง ตลอดจนมุ่งความสำคัญเรื่องของ Low Carbon แบบชาญฉล าด