สาเหตุเรื่องใกล้ตัว ที่ทำให้ตู้เย็น ไม่ค่อยเย็น

1. ตำแหน่งการวางไม่ชิด ติด ทับ

ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องเสียบปลั๊กให้ทำงานตลอดเวล า หากวางตู้เย็นในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม

ไม่มีช่องทางระบ ายอากาศจะทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก ควรตั้งตู้เย็นในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

หลีกเลี่ยงการวางตู้เย็นในจุดที่แสงส่องถึงโดยตรงตลอดเวล า หรือวางไว้ในตำแหน่งที่ใกล้กับความร้อน เช่ น ข้างเตาแก๊ส หม้อหุงข้าว เป็นต้น

2. ของเต็มตู้ยังไงก็ไม่เย็น

ใครที่ชอบเก็บทุกอย่ างไว้ในตู้เย็น ไม่ว่าจะเป็นของสด ของแห้ง ของทานเหลือ อัดแน่นกันจนไม่มีพื้นที่ว่าง

ยกมือขึ้นสูงๆ เลยครับ ข้อนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก

และเป็นอุปสรรคขวางการทำงานของระบบทำความเย็น จนหมุนเวียนความเย็นไม่ทั่วถึง

ดังนั้นจึงต้องหมั่นเคลียร์ตู้เย็น ของอะไรที่ไม่จำเป็น ใกล้เน่าเสียก็ทิ้งไป และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

3. ใส่ของร้อนในตู้เย็นหรือเปล่ า ถ้าใช่ก็ไม่เย็นนะ

เพร าะอะไรจึงไม่ควรใส่วัตถุหรืออาหารที่ยังร้อนเข้าไปในตู้เย็นโดยตรง คำตอบคือ

ความร้อนของอาหารและภาช นะจะทำให้ระบบการทำงานของตู้เย็นจะทำงานหนักมากขึ้นเพื่อระบ ายความร้อน

และยังส่งผลต่ออุณหภูมิของอาหารโดยรอบ ทำให้ตู้เย็นไม่เย็นเท่าที่ควร ที่สำคัญ

4. ปล่อยให้น้ำแข็งล้นช่องฟรีซ

น้ำแข็งที่เกาะอยู่ในช่องฟรีซ เป็นตัวอุปสรรคขัดขวางการหมุนเวียนของอากาศเย็นทั้งระบบ

เพร าะตู้เย็นจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ต่ำ ในขณะเดียวกันเกล็ดน้ำแข็งจะขวางใบพัดพัดลม

ทำให้การทำงานเป่าลมเย็นลงในช่องด้านล่ างไม่สะดวก ดังนั้นจึงควรหาเวล าละล ายน้ำแข็งในตู้เย็นอย่ างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง หรือดูตามปริมาณน้ำแข็งที่อัดแน่น

5. ปรับอุณหภูมิไม่พอเหมาะ

ในตู้เย็นทุกรุ่นจะมีปุ่มหรือกดหรือหมุนเพื่อให้เลือกระดับความเย็นได้

ถ้าปรับค่ าไม่เหมาะสมหรือมือไปโดนปุ่มเลื่อนให้อยู่ในระดับเย็นน้อย ก็ส่งผลให้ตู้ไม่เย็นได้เช่ นกัน

สำหรับตู้เย็นที่มีจอแสดงผลดิจิตอลก็จะปรับตั้งค่ าได้ไม่ย าก แต่ในตู้เย็นรุ่นเก่าจะมีปุ่มหมุนให้เลือกจากระดับ 1-5 โดยระดับเลข

5 คือความเย็นสูงสุด ปกติจะตั้งค่ าไว้ที่เลข 3 หรือ Mid ถ้าไม่ทร าบค่ าที่เหมาะสม ให้สอบถามศูนย์บริการ