ลักษณะของนิ้วมือ บอกนิสัยคุณได้

1. นิ้วแหลม

คุณเป็นคนที่เคารพตัวเอง และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้ว คุณจะไม่ ทำ ล า ย ความไว้วางใจที่เขามีให้

และจะให้ความสนใจ เอาใจใส่คนรักอย่ างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็กลัวที่จะเจอความเ จ็ บ ป ว ด

คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทมาก สังเกตได้จากเวล าที่คุณทำงาน คุณจะตั้งใจทำอย่ างมาก

และจะไม่ลุกไปไหนเลยจนกว่าคุณจะทำเสร็จ และคุณก็เป็นคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์คนหนึ่งเลยล่ะ

2.คนที่มีนิ้วมือตรง

ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนรักอิสระ ซื่อสัตย์ ใจดี และมีเมตต า แต่มักจะชอบ

ปิดบังความรู้สึกของตัวเอง แสร้งทำเป็นเข้มแข็ง แต่จริงๆ แล้วเป็นคนอ่อนไหวมากเลยแหละ

3. นิ้วข้อใหญ่

คนที่มีข้อนิ้วใหญ่ส่วนมากเป็นคนใจเย็น ไม่ค่อยเก็บเรื่องที่ทำให้โกรธมาคิดให้ป ว ด หั ว

และเลือกที่จะปล่อยวาง แต่บ างทีคุณก็ไม่ค่อยชอบความท้าทาย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

ซึ่งจุดเด่นของคุณก็คือ คุณเค ารพความคิดเห็นของผู้อื่น แคร์คนรอบข้าง มีจิตใจดี และคิดก่อนทำ