ต ารางกำหนดจ่ายเงิ นเยี ย วย า ม.33

‘ดร.รัชด า ธน าดิเ รก รองโ ฆษกประจำสำนักนา ยกรั ฐม นตรี

เปิ ดเ ผยตาร างกำห นดการลงท ะเบี ยนโค รงการ “ม.33 เร ารั กกัน”

การเยี ยวย าแ ก่ผู้ประกั นตน มาตร า 33 ให้เท่ าเ ทียมกับกลุ่ มอื่น ๆ ที่รั ฐได้ช่ วยเหลื อไปแล้ว

เพื่อแบ่ งเบ าภ าร ะค่ าคร องชี พของผู้ปร ะกั นตนมาตร า 33 ที่ได้รับผ ลกร ะทบ

รั ฐบ าลจึงเยี ยวย าร ายละ 4,000 บ าท โดยมีเงื่ อนไข ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้มีสั ญช าติไ ทย

2) เป็นผู้ปร ะกันนมาตร า 33

3) ไม่เป็นผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

4) ไม่มีเงิ นฝ ากในสถ าบันการเงิ นรวมกันเ กิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธันว าคม 2563)

21 กุมภ าพั นธ์ – 7 มีน าคม 2564

ลงท ะเบี ยนผ่ านเว็บไ ซต์ www. ม33เร ารั กกัน .com

15 – 21 มีนาคม 2564

ผู้ประกั นตนยื นยั นตัวต นผ่านแ อปฯ “เป๋ าตัง”

22, 29 มีน าคม และ 5, 12 เมษ ายน 2564

รั ฐโ อนเ งินให้ค รั้งละ 1,000 บ าท จนครบ 4,000 บ าท

22 มีน าคม – 31 พ ฤษภ าคม 2564

ใช้จ่ ายผ่ านร้านค้ าร่วมโ ครงการเร าช นะ

ทั้งนี้ หากไม่ผ่ าน เริ่ มขอท บท วนสิ ทธิได้ที่เ ว็บไ ซต์ ตั้งแต่ 15 – 28 มีนาคม 2564 เมื่อได้รับสิ ทธิ

กดใช้งาน และยื นยันตัวต นผ่านแ อปฯ “เป๋ าตัง” ได้วันที่ 5 – 11 เมษ ายน 2564

โดยรั ฐจะโ อนเ งินให้ 2 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บ าท ในวันที่ 12 และ 19 เมษ ายน 2564

ข้อมุลphurlenlen

อ่านเพิ่มเติม