ขั้นตอนลง เราช นะ สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ท

เต รีย มพร้อม!! เปิ ดขั้นตอนลงทะเบี ย น “เราช นะ” สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

พร้อมเปิดให้ลงทะเบี ย นตั้งแต่วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่กรุงไทยทุกสาขา

เพจ “ไทยคู่ฟ้า” เปิ ดขั้นตอนลงทะเบี ย นเราช นะ สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยระบุว่า

สิ้นสุดการรอคอย กับการเปิดรับลงทะเบี ย นเข้าร่วมโครงการเราช นะ สำหรับประชาช น

กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่ น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

ไม่มีสมาร์ทโฟน รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิก า ร ผู้ป่ ว ยติดเตียง ที่ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้

ล่าสุด กระทรวงการคลัง จะเปิดให้ลงทะเบี ย นเราช นะในกลุ่มนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ธนาค ารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยรับลงทะเบี ย นเคลื่อนที่ของ ธนาค ารกรุงไทย

สิ่งที่ต้องเตรี ย มไปเพื่อลงทะเบี ย นขอรับสิทธิ์ คือ บัตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบี ย น ได้แก่

เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิ์

หลังจากนั้น ระบบให้ยืนยันตัวตน โดยการเสียบบัตรประชาช น ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC

กำหนดรหัส (PIN Code) เพื่อเป็นรหัสเมื่อไปใช้จ่ายที่ร้านค้ า

ถ่ายรูปใบหน้ายืนยัน

ถ่ายรูปบัตรประชาช นอีกครั้ง

เมื่อลงทะเบี ย นเสร็จ ระบบจะทำการตร ว จสอบสิทธิ์ เมื่อผ่านสิทธิ์แล้ว

จะได้วงเงิ นเข้าบัตรเป็นร ายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ โดยจะเริ่มโอนเงิ นวันที่ 5 มีนาคม 2564

สำหรับ ขั้นตอนการใช้จ่ายวงเงิ นนั้น จะเริ่มใช้จ่าย ผ่านบัตรประชาช น

ซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องอีดีซีของร้านค้ า เช่ นเดียวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการ

กรณีไปใช้จ่ายในร้านค้ าถุงเงิ น ให้นำบัตรประชาช นไปแสดงต่อร้านค้ า

ร้านค้ าจะสแกนบัตร และ ยืนยันการชำระเงิ น ด้วยรหัสบัตร 6 หลักที่ได้ลงทะเ บีย นไว้

สำหรับวงเงิ นที่ได้รับ สามารถสะสมได้ และใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การเปิดรับลงทะเบี ย น เข้าร่วมโครงการเราช นะ สำหรับประชาช นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

และการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ของประชาช นที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ

ทั้งนี้ ประชาช นที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และได้รับอนุมัติวงเ นสิทธิ์

จะได้รับวงเงิ นสิทธิ์สนับสนุนเป็นรา ยสัปดาห์ จำนวนไม่เกิน 3,500 บ าทต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยสามารถใช้จ่ายวงเงิ นผ่านบัตรประจำตัวประชาช น

ข้อมูลthebangkokinsight.

อ่านเพิ่มเติม