บัตรคนจน ได้รับสิทธิค่ าไฟฟ้า 2 เด้ง มีอะไรบ้ าง ดูเลย

โฆษก MEA เผย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน ได้สิทธิรับค่ าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

และใช้บัตรฯ ลดเพิ่มอีก 230 บ าท หากใช้ไม่เกินตามที่กำหนด

จากมติคณะรั ฐมนตรีที่ให้ความช่วยเหลือค่ าไฟฟ้าในสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดCV ระลอกให ม่

โดยให้สิทธิส่วนลดค่ าไฟฟ้าสำหรับบ้ านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผ่าน 3 มาตรการที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้นั้น

ซึ่งก็มีประชาช นบ างส่วนเกิ ดข้อสงสัยว่า หากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน

จะสามารถได้รับสิทธิช่วยเหลือค่ าไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยหรือไม่

ล่าสุด นายจาตุรงค์ สุริย าศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

โฆษก MEA กล่าวกับ Sanook Money ว่า กรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

บัตรคนจน จะได้รับสิทธิ 2 เด้ง ได้แก่

สิทธิผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่ าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

(รวมค่ าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่ าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่ าเพิ่มในเดือน ก.พ.-มี.ค. 64

เงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไม่เกินคนละ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ เ งินเราช นะเข้ารัวๆ ใช้รูดหลายเด้ง!

เท่ากับว่าได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก + เงิ นช่วยเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐต้องไม่เกิน 230 บ าท

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะต้องจ่าย 230 บ าทไปก่อน

จากนั้นกรมบัญชีกลางจะส่งเงิ นคืนเข้าบัตรฯ ให้ภายหลัง

หากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงิ นบัตรฯ มาเป็น 231 บ าท

จะต้องจ่ายเต็มทั้งหมด โดยจะไม่ได้รับส่วนลดค่ าไฟฟ้า 230 บ าท

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบ ายของรั ฐบ าลตั้งแต่แรก

ข้อมุลsanook.

อ่านเพิ่มเติม