4ร าศี ชีวิตสุขสบ าย พ้นเคร าะห์กร ร ม หมดห นี้หมดสิน

1 ราศีกรกฎ การหวั่นไหวใ นอารมณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อ

ปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคน ระมัดระวังเหมือนมารดาปฏิบัติต่อบุตร

มีค วามอดทนต่อความย ากลำบ ากเสมอ เหมาะที่จะเป็นนักแสดง นาฏศิลป์ แพทย์ ตำรวจ อดทนเก่ง

2 ราศีสิงห์ กำลังอำนาจในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ ความเชื่ อมั่น มีศรัทธาแรงกล้าและสามารถดึงดูดคนอื่นได้

เหมาะที่จะเป็นผู้นำ นักการเมือง หัวหน้า นักออกแ บบ นักแต่งตัว นายหัว

3 ราศีพิจิก การทำ ลายล้ าง เป็นคนเจ้าค ารม เหน็บแนม โทสะร้ าย ขยันขันแข็ ง มีความคิดสูงส่ง

มีการพัฒนา กล้าเผชิญต่อสิ่งต่างๆ เหมาะที่จะเป็นนัก ปรัชญา นักสืบ ศัลยแพ ทย์ ครู และนักค้ าข องเก่า

4 ราศีมังกร ความทรหดอดทน มักสามารถจัดตังองค์การ การบริหารฟันฝ่าไป

อย่ างไม่กลัวอันตร าย เฉลียวฉลาดในการใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ ผู้ปกครองประเทศ

นักการทูต นักอุตสาหกร ร ม กสิก รร ม วิทย าศาสตร์ หนักเอาเบ าสู้ ค้ าพืชผลและของป่า

ข้อมูลrugyim

อ่านเพิ่มเติม