บัตรคนจน รับอีก 5 เด้งครึ่งหลังเดือน กุมภาพันธ์

ในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน)

รับความช่วยเหลือและวงเงิ นเยี ย วย าโควิด – 19 ไปแล้วหลายร ายการ

แต่ความช่วยเหลือยังไม่หมดเพียงเท่านี้! เพราะช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2564

มีความช่วยเหลือรออยู่อีก 5 เด้ง บอกเลยในจำนวนนี้ 3 รา ยการจ่ายเป็นเงิ นสด

ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

มีความช่วยเหลือรออยู่อีก 5 ร ายการ ดังนี้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 ร ายการ

1.ค่ าน้ำประปาฟรี 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้ น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บ าทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

โดยจะมีการโอนเ งินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

2.ค่ าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บ าท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

โดยจะมีการโอนเงิ นสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 ร ายการ

1.โครงการเราช นะ งวดที่ 3 โครงการเราช นะจะโอนวงเงิ นเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

เป็นงวดที่ 3 เพื่อเยี ย วย าผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งการจ่ายเงิ นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเพิ่มเติม 675 บ าทต่อคน

กลุ่มที่ 2 มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเพิ่มเติม 700 บ าทต่อคน

สำหรับวงเงิ นเพิ่มเติมจากโครงการเราช นะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้ า บริการ และชำระค่ าเช่าได้

แต่ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสด โดยวงเ งินจะสะสมอยู่ในบัตรฯ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

ประมาณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รา ยการ

1.เบี้ยความพิก า รเพิ่มเติม 200 บ าท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข

คือ 1.เป็นผู้พิก า รที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป,

2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ

3.มี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โดยวงเงิ นเบี้ยความพิก า รเพิ่มเติม 200 บ าท

จะโอนเข้ากระเป๋าเ งินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

และสามารถกดเป็นเงิ นสดได้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รา ยการ

1.โครงการเราช นะ งวดที่ 4 โครงการเราช นะจะโอนเงิ นเข้าบัตรคนจนเป็นงวดที่

4 เพื่อเยี ย วย าผลกระทบจากไวรัสCV ซึ่งการจ่ายเ งินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรา ยได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเพิ่มเติม 675 บ าทต่อคน

กลุ่มที่ 2 มีรา ยได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเพิ่มเติม 700 บ าทต่อคน

สำหรับวงเงิ นเพิ่มเติมจากโครงการเราช นะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้ า บริการ และชำระค่ าเช่าได้

แต่ไม่สามารถกดเป็นเ งินสด โดยวงเงิ นจะสะสมอยู่ใน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

ข้อมูลthebangkokinsight

อ่านเพิ่มเติม