หลักเกณฑ์เบื้องต้น ลงสมัครบัตรคนจน ผู้มีร ายได้น้อย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ยืนยันจะต้องมีการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมด

หรือมีการเปิดลงทะเบีย นรอบใหม่ เพราะการเปิดลงทะเบี ยนเราชนะ

ให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน และอินเทอร์เน็ต รวมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

สะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้ที่มีร ายได้น้อยแต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการฯ ตกหล่นอยู่จำนวนมาก

ข่าวดี เตรียมเปิดลงทะเบีย นบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบให ม่ พิจารณาเกณฑ์ให ม่

โดยการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐครั้งนี้ จะกำหนดหลักเกณฑ์ให ม่ ให้ดูที่ร ายได้ครัวเรือนเป็นหลัก

ต่างจากครั้งก่อนที่พิจารณาเป็นรา ยบุคคล โดยล่าสุดยังไม่สรุปเรื่องร ายได้ขั้นต่ำของแต่ละครอบครัว

แต่จะเริ่มพิจารณาหลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบีย นเราชนะ ในเดือนมีนาคมนี้

ซึ่งเป็นไปได้ว่าถ้าได้ข้อสรุปเร็ว ก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที

ข้อมูลbugaboo.

อ่านเพิ่มเติม