ยื่นเรื่องลงสมัครได้แล้ว ช่วยเหลือคนเป็นหนี้ 1.2 แสนคน

ประชาช นให้ความสนใจลงทะเบี ยนเข้าร่วม มหกร ร มไกล่เกลี่ยหนี้ มากกว่า 120,000 คนแล้ว

ขณะที่สถาบันการเงิ น เร่งออกสินเชื่ อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

งานมหกร ร มไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ เปิดให้ผู้ที่เป็นห นี้บัตรเครดิตและสินเชื่ อส่วนบุคคลส่งคำขอเข้าร่วมโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดมีจำนวนผู้ส่งคำขอกว่า 124,000 คน

ซึ่งจะได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันการเงิ นเจ้าหนี้ภายใน 7-10 วัน

ส่วนผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอได้ทางเว็บไซต์จนถึงวันที่ 14 เมษายนนี้

หรือติดต่อสายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเ งิน 1213 ในวันและเวลาทำการ

ขณะที่ธนาค ารอิสลามแห่งประเทศไทย ออกสินเชื่ อเสริมสร้างธุรกิจรา ยย่อยมุสลิม

ระยะที่ 3 วงเงิ นคนละ 50,000-200,000 บ าท คิดอัตรากำไร 15% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-5 ปี โดยผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 22 ปีขึ้นไป

เป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ทำธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี

และมีร า ยได้สุทธิหลังหักค่ าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 10,000 บ าทต่อเดือน

ด้านธนาค ารออมสินร ายงาน หลังจากเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

ลงทะเบี ย นขอสินเชื่ อ “SMEs มีที่ มีเงิ น” วงเงิ นรวม 10,000 ล้านบ าท

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุด มีผู้ให้ความสนใจยื่นกู้ประมาณ 1,500 ร าย

รวมวงเงิ นกู้ 15,000 ล้านบ าท ซึ่งเกินวงเงิ นโครงการ จึงปิดรับลงทะเบี ย นชั่วคราว

เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่

ข้อมูลbugaboo

อ่านเพิ่มเติม