ม33 เงิ นเข้าเป๋าตัง สัปดาห์ละ 1000 บ าท วันไหนบ้ าง ดูเลย

ม.33 เรารักกัน” สำนักงานประกันสังคม ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน

เปิ ดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบี ย นผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

รับสิทธิ์เงิ นช่วยเหลือค่ าครองชีพ 4,000 บ าท โหากผ่านเกณฑ์

จะได้รับวงเงิ นสิทธิ์ผ่านแอปฯ“เป๋าตัง” สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

โดยสามารถลงทะเบี ย นตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์- 7 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.ถึง 23.00 น.ในแต่ละวัน

เงิ นเยี ย วย าเข้าแอปฯ“เป๋าตัง”วันไหนบ้ างหลังจากที่ผู้ประกันตนมาตรา 33

ลงทะเบี ย นผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แล้ว และตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์

โครงการม33เรารักกัน ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com

และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปฯ“เป๋าตัง” ระหว่าง วันที่ 15-21 มีนาคม 2564

จะมีไทม์ไลน์รับวงเงิ นเข้าแอปฯ“เป๋าตัง” สัปดาห์ละ 1,000 บ าท รวม 4 สัปดาห์

ดังนี้สัปดาห์ที่หนึ่ง 22 มีนาคม 2564สัปดาห์ที่สอง 29 มีนาคม 2564สัปดาห์ที่สาม 5 เมษายน 2564

สัปดาห์ที่สี่ 12 เมษายน 2564

เริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้ าและบริการผ่านร้านค้ า/ผู้ประกอบการ/บริการ ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิ น” ,

โครงการ“คนละครึ่ง” ,โครงการ “เราช นะ” วันที่ 12 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564หากผู้ประกันตนมาตร 33

ที่ลงทะเบี ย นแล้ว แต่ไม่ผ่านการคัดกรอง สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์

www.ม33เรารักกัน.com ได้ในวันที่ 15-28 มีนาคม 2564

ข้อมุลthansettakij.

อ่านเพิ่มเติม