เราช ​นะ เพิ่มเม​นูสีแดง รับเ​งิ นเยี ย วย า 7000 บ าท

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า จากกรณี

กระทรวงการคลังขย ายเวลาลงทะเบี ย น เราช นะ ผ่าน www.เราช นะ.com สำหรับกลุ่ม

ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือ ประชาช นกลุ่มพิเศษ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

ล่าสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวร ายงานว่าเมื่อตรวจสอบบนเว็บไซต์ www.เราช นะ.com

พบเมนูใหม่บนหน้าแรกของเว็บไซต์ มีชื่อว่า ลงทะเบี ย นกลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง)

ขณะที่ในโลกโซเชียลมีเดีย ก็มีการพูดถึงประเด็นปุ่มลงทะเบี ย นปุ่มใหม่นี้เช่ นกัน

โดยทีมข่าวพบว่ามีประชาช นแสดงความเห็นเรื่องนี้ ผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ก เราช นะ เรารักกัน

แจ้งข่าว-พูดคุย-สอบถาม (www.เราช นะ.com) ระบุว่า ตนเองไปลงทะเบี ย นกลุ่มพิเศษที่ธนาค าร

แต่เจ้าหน้าที่ธนาค าร แจ้งว่าให้ตนกลับมาลงทะเบี ย นเองในเมนู

ลงทะเบี ย นกลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง) บนหน้าเว็บไซต์แทน

เมื่อเข้าไปตรวจสอบใน เมนู ลงทะเบี ยนกลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง)

พบว่าลักษณะการใช้งานของปุ่มเมนูใหม่ ลงทะเบี ยนกลุ่มพิเศษ

เป็นการให้ตัวแทน หรือผู้ช่วยเหลือประชาช นกลุ่มพิเศษ เช่ น ผู้สูงอายุ

ผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มาลงทะเบี ยนแทนให้ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บ แล้วคลิกที่ ลงทะเบี ยนกลุ่มพิเศษ ปุ่มสีแดง

2. คลิกถูก หน้าข้อความ ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามร ายละเอียดฯ ข้างต้น แล้วกดปุ่ม ยืนยัน

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ต้องการสิทธิ เราช นะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล

เลขบัตรประชาช น เลขหลังบัตรประชาช น วันเดือนปีเกิด

ที่สำคัญ อย่ าลืมใส่ร ายละเอียดของผู้แทนที่กรอกข้อมูลให้ประชาช นกลุ่มพิเศษ นั่นคือ

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์ของตัวแทน)

ชื่อ/สกุล บุคคลที่สามารถติดต่อได้

ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดต่อได้

4. คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ

5. กดคลิก ลงทะเบี ยน

ข้อมูลreportdays

อ่านเพิ่มเติม