กองปราบปรามเตือน ห้ามใช้สิทธิเราช นะ แลกเงิ นสด

กองปราบปรามโพสต์เตือนประชาช น ห้ามนำสิทธิโครงการเราช นะไปแลกเป็นเงิ นสด

เพราะมีความผิ ดฐานฉ้ อโกง ด้านชาวเน็ตเผยอย ากได้เงิ นสดไปจ่ายค่ าเช่าบ้ าน ค่ าน้ำ ค่ าไฟ

และให้ลู กไปโรงเรียน มากกว่านำไปซื้อของตามร้าน

เพจเฟซบุ๊ก “กองปราบปราม” โพสต์เตื อ นภั ยเราช นะ ระบุข้อความว่า

โครงการ “เราช นะ” เป็นโครงการที่รั ฐบ าลจัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ลดภาระค่ าครองชีพให้กับประชาช น จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า สิทธิตามโครงการเราช นะนั้น

ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิ นสดได้ หากพบว่ามีผู้ที่รับซื้อสิทธิ และผู้ที่ขายสิทธิ

อาจมีความผิดฐานฉ้อโกง และหากเป็นการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ด้วย

หลังโพสต์นี้ถูกแช ร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น

โดยหนึ่งในคอมเมนต์ที่มีคนกดถูกใจมากกว่า 1,500 ครั้ง ระบุว่า

ประชาช นไม่ได้ทำผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่กรณีที่มีข่าวชาวบ้ านแลกเงิ นสดนั้น

เพราะร ายได้ที่เป็นเงิ นสดของประชาช นหดหายไปจากพิ ษCV รัฐบ าลก็ต้องเอาเงิ นสดมาต่อเติมให้

แต่เมื่อไม่ได้เป็นเงิ นสด ชาวบ้ านก็ต้องหาวิธีให้ได้มาซึ่งเงิ นสด พร้อมขอร้องว่าอย่ าไปไล่จับชาวบ้ าน

เพราะเขาทำเพื่อความอยู่รอด หากทำเป็นขบวนการ จะจับก็ไม่ว่าเลย

แต่นี่เป็นแค่ร ายเล็ก ๆ ชาวบ้ านไม่ได้ทุจริต หรือทำผิดวัตถุประสงค์ แค่อาจทำผิดกติกาเท่านั้น

ซึ่งก็มีอีกหลายคนที่เห็นด้วยได้แสดงความคิดเห็นว่า ชาวบ้ านตามต่างจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญ

จะหาร้านค้ า ร้านอาหารที่ร่วมโครงการเราช นะค่อนข้างย าก

และสิ่งที่พวกเขาอย ากได้ ไม่ใช่มีแค่สบู่ ย าสีฟัน ผงซักฟอก หรืออาหารสำเร็จรูป

แต่พวกเขาอย ากได้เงิ นให้ลู กไปโรงเรียน รวมทั้งจ่ายค่ าน้ำ ค่ าไฟ ค่ าเช่าบ้ าน

ขณะที่บ างคนบอกว่า ปกติเวลาซื้อของตามร้านค้ าจ่ายราค าปกติ แต่พอเอาแอปฯ

เป๋าตังไปสแกนโครงการเราช นะ กลับต้องจ่ายเพิ่มถึง 10 บ าท

ข้อมูลbugaboo

อ่านเพิ่มเติม