นายกฯ สั่งยกเครื่ องระบบ ข้าราชการใหม่ ลดจำนวนคน ใช้ระบบดิจิทัลแทน

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศรา รา ยงานว่า

ในการประชุม ครม. วันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ทาง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรั ฐมนตรี ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างราชการ การจัดองค์กร

และการสรรหาบุคคลเป็นข้าราชการ ทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้

1. ให้สำนักงานคณะก ร รมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

และสำนักงานคณะก ร รมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ในเรื่องโครงสร้าง กำลังคน

การลดจำนวนข้าราชการ และใช้ระบบดิจิทัลมาทำงานแทน เพื่ออนาคตของประเทศ

2. ผลักดันระบบ e-Service ให้เป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

สามารถบริการประชาชนได้ 24 ชั่วโมง

3. การปรับปรุงระบบการสรรห าและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

เพื่อทำให้ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงความต้องการ

รวมถึงพิจารณาขย ายผลการบริหารและพัฒนากำลังคน ด้วยการให้ปฏิบัติในส่วนราชการอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง

4. ทุกส่วนราชการ ต้องให้ความสำคัญกับนโยบ ายการปฏิบัติงานนอกสถานที่

(Work from Home) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานชีวิตใหม่ (New Normal)

โดยที่ไม่กระทบกับการให้บริการจากประชาชน เช่น การกำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน

การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน เป็นต้น

5. ทุกส่วนราชการ สนับสนุนให้กำลังคนคุณภาพของรั ฐ อย่ างกลุ่มนักเรียนทุนรั ฐ บ าล

กลุ่มผู้นำคลื่นลู กใหม่ในราชการไทยฯ เข้ามามีบทบ าทการปฏิรูปหน่วยงาน

เช่น การร่วมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ งบประมาณที่ใช้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาฯ

ค าดว่ามีวงเ งินสูงถึง 1.1 ล้านล้านบ าท หรือคิดเป็น 1 ใน 3

ของงบประมาณปี 2564 ที่มีวงเงิ น 3.3 ล้านล้านบ าท

ซึ่งเงิ นเดือนข้าราชการ ค่ าจ้างก็อยู่ในส่วนนี้ มีมูลค่ าถึง 6.3 แสนล้านบ าท

ส่วนเงิ น 4 แสนล้านบ าทที่เหลือ แบ่งออกเป็นหลายส่วน ดังนี้

1. ค่ าใช้จ่ายในการรักษาพ ย าลข้าราชการ ลู กจ้าง และพนักงานของรั ฐ 7.4 หมื่นล้านบ าท

2. เงิ นช่วยเหลือข้าราชการ ลู กจ้าง และพนักงานของรั ฐ 5 พันล้านบ าท

3. เงิ นเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 3 แสนล้านบ าท

4. เงิ นเลื่อน เ งินเดือนและเ งินปรับวุฒิข้าราชการ 1.5 หมื่นล้านบ าท

5. เงิ นสมทบของลู กจ้างประจำ 640 ล้านบ าท

6. เงิ นสำรอง เงิ นสมทบ และเงิ นชดเชยของข้าราชการ 6.9 หมื่นล้านบ าท

ข้อมูลthai2news.xyz