เว็บ คนละครึ่ง ให้เงิ น 3000 บ าท ลุยชิมช้อปใช้ รอบใหม่

รัฐบ าลเตรี ยมเดินหน้าออกมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจ ภายใต้ชื่อ โครงการคนละครึ่ง

หรือ ชิมข้อปใช้ เฟสใหม่ โดยจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

ซึ่งจะเปิดเร็วๆนี้ โดยโครงการคนละครึ่งดังกล่าว มีการพิจารณาในการ

ประชุมคณะกร รมการบริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจจากผลกระทบของการแ พร่กระจาย CO VID

หรือ ศบศ. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา นายดนุชา พิชยนันท์

รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.

เปิดเผยว่า ศบศ.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ชิมช้อปใช้ วงเงิ น 4.5 หมื่นล้านบ าท

โดยรัฐจะให้เงิ นสนับสนุนการใช้จ่ายคนละไม่เกิน 3000 บ าท

เพื่อเอาไปใช้จ่ายซื้อของในร้านค้ า หาบเร่ แผงลอย ที่เป็นร ายย่อย

กลุ่มเป้าหมาย คือ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำกัดไว้ 15 ล้านคน

ส่วนกลุ่มร้านค้ าที่จะเข้าร่วมโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ าร ายย่อยทั่วไป

คร อบคลุ มไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 80000 ร้านค้ า

ครอบคลุมอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้ า ยกเว้นเครื่องดื่ม

ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งต้องมาลงทะเบีย นรับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกับชิมช้อปใช้

ค าดว่าโครงการนี้จะเริ่มภายในเดือนต.ค.นี้ ดำเนินการผ่าน www.คนละครึ่ง.com

นายดนุชา กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ต้องจ่ายเงิ นผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ของธนาค ารกรุงไทย

โดยรั ฐบ าลจะช่วยค่ าใช้จ่าย 50% ของเงิ นที่ใช้ซื้อสินค้ า เบื้องต้นจำกัดไว้ว่า

จะให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 100ถึง250 บ าท ภายใต้วงเงิ นที่ได้รับคนละไม่เกิน 3000 บ าท

นายดนุชา กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ต้องจ่ายเ งินผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ของธนาค ารกรุงไทย

โดยรั ฐบ าลจะช่วยค่ าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็น ของเงิ นที่ใช้ซื้อสินค้ า

เบื้องต้นจำกัดไว้ว่า จะให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 100ถึง250 บ าท

ภายใต้วงเงิ นที่ได้รับคนละไม่เกิน 3000 บ าท

นายดนุชา กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ต้องจ่ายเงิ นผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ของธนาค ารกรุงไทย

โดยรัฐบ าลจะช่วยค่ าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็น ของเงิ นที่ใช้ซื้อสินค้ า

เบื้องต้นจำกัดไว้ว่า จะให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 100ถึง250 บ าท

ภายใต้วงเ งินที่ได้รับคนละไม่เกิน 3000 บ าท

ข้อมูลsiamtopic