แ ก้ถังแ ตก ต้องขึ้นภ าษีเป็น 9% พร้ อมลดเ งิ นเดือนข้าราชการ

อดีตขุนคลัง สอนรั ฐบ าล แก้ถังแตก ต้องขึ้นภาษีเป็น 9% ลดเ งิ นเดือนข้าราชการ

วันที่ 7 ก.ย. นายสมหมาย ภาษี อดีต รมว.คลัง เปิดเผยว่า

รั ฐบ าลต้องขึ้นภาษีมูลค่ าเพิ่ม (ภาษีแวต) จาก 7% เป็น 9% หรือ เพิ่มขึ้น 2%

ซึ่งจะทำให้มีรา ยได้เพิ่มมากขึ้น 1.2 แสนล้านบ าท เพื่อนำไปแก้ปัญหาโควิด-19

และฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพราะการหวังใช้เ งิ นกู้อย่ างเดียวจะมีปัญหาการเ งิ น

การคลังในไม่ช้า ค าดว่าในปี 2564 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะสูงเกิน

60% ต่อจีดีพี ซึ่งเกินกรอบความยั่งยืนการคลังที่กำหนดไว้

“เดือน ม.ค. 2564 รั ฐบ าลต้องขึ้นภาษีแวต เพราะไม่เช่นนั้นจะต า ยกันหมด

เ งิ นของประเทศไม่มีแล้ว จะกู้เ งิ นอย่ างเดียวประเทศก็พังเพราะห นี้สูงจนไม่มีเ งิ นชำระหนี้

คนเข้าใจผิดว่าเศร ษฐกิจไม่ดีไม่ควรขึ้นภาษี เพราะการเก็บภาษีไม่ได้มากองทิ้งไว้

แต่เก็บภาษีมารัฐบ าลก็ใช้ออกไปเพื่อฟื้นฟูเศร ษฐกิจ

และรั ฐบ าลไม่ต้องกลัวว่าขึ้นภาษีจะเสี ยคะแนนนิยม

เพราะตอนนี้ก็ไม่มีใครนิยมรั ฐบ าลอยู่แล้ว” นายสมหมาย กล่าว

นายสมหมาย กล่าวว่า นอกจากการเก็บภาษีแล้ว รั ฐบ าลควรลดร ายจ่ายประจำ

ที่สำคัญ คือ การลดเ งิ นเดือนข้าราชการ และพนักงานรั ฐวิสาหกิจ

ที่ตอนนี้มีจำนวนคนมากกว่างาน ยิ่งมีโควิด-19 ทำงานน้อยลงแต่ได้เ งิ นเดือนเท่าเดิม

ต่างจ่ายบริษัทเอกชน ที่ตอนนี้มีการลดร ายจ่ายส่วนใหญ่มีการลดพนักงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 25%

“รั ฐบ าลต้องแก้วิกฤตเศรษฐกิจแบบฉีกแนว อยู่แบ บนี้ทำแบบเดิมไม่มีอะไรดีขึ้น

ผมคิดว่านายกไม่กล้าทำ แต่ก็ต้องบอกนายกว่าถ้าไม่ทำ ประเทศก็อยู่ไม่ได้” นายสมหมาย กล่าว

นายสมหมาย กล่าวว่า รั ฐบ าลควรให้ความสำคัญกับการเก็บภาษีจากทรั พย์สิน

การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลู กสร้างไม่ควรลดภาระจาก 100% เหลือ 10%

ทำให้รา ยได้ของท้องถิ่นที่ค าดว่าจะเก็บได้มากกว่า 1 แสนล้านบ าท

ค าดว่าปีนี้จะเก็บได้ไม่ถึง 2 หมื่นล้านบ าท และควรปรับปรุงการเก็บภาษี

มรดกที่ปัจจุบันการเก็บภาษีได้ปีหนึ่งร้อยกว่าล้านบ าทเท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำมาก

เพราะมีการแก้ไขกฎหมายทำให้การเก็บภ าษีไม่ได้

“รั ฐบ าลมีเวลาเตรี ยมตัวปีกว่าเพื่อเก็บภ าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แต่ไม่ได้สนใจดำเนินการเลย ทำให้ไม่มีความพร้อม มีการส่งใบเก็บภ าษีไปให้ผู้เ สีย

บ างคนก็ได้ บ างคนก็ไม่ได้ เละเทะไปหมดเพราะไม่เอาใจใส่เพราะไม่มีผลประโยชน์

และยังไปล ดภาษีทำให้รา ยได้ท้องถิ่นมีปั ญหาเพิ่มมากขึ้นไปอีก” นายสมหมาย กล่าว

นายสมหมาย กล่าวว่า การลาออกของนายปรีดี ดาวฉาย จากตำแหน่ง รมว.ค ลัง

หลังจากทำงานไม่ถึงเดือน เป็นเพราะปั ญหาสุขภาพและการเมืองผสมกัน

นายปรีดี อาจไม่รู้ว่าปริมาณงานในตำแหน่ง รมว.คลัง มีมาก และต้อง

ตั ดสินใจตลาดเวลา ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนจนทำให้มีปั ญหาสุขภาพได้

นอกจากนี้ยังโดนการเมืองรับน้อง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งข้าราชการ

และมีคนส่งหนังสือไปถึงกร ร มการธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.) ให้เซ็ นต์ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งที่ นานปรีดี

ที่เป็นประธานกร รมการ ธ.ก.ส. ไม่รู้เ รื่ อ ง ทำให้นายปรีดี คิดว่าลาออกดีกว่า

ข้อมูลphurlenlen