ธนาค ารออมสิน เปิ ดสินเชื่ อใหม่ล่าสุด วงเงินสูงสุด 200,000 ด อกเริ่ม0.5%ต่อเดือน ไม่มีงานทำก็กู้ได้

ธนาค ารออมสิน เปิดสินเชื่ อใหม่ล่าสุด วงเงินสูงสุด 200,000 ดอกเริ่ม0.5%ต่อเดือน ไม่มีงานทำก็กู้ได้

สินเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน

เงิ นทุนหรือเงิ นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่ าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

หรือชำระห นี้อื่นๆ สินเชื่ อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ

หรือมีธุรกิจขน าดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่ อเพื่อเป็นเงิ นทุนหรือ

ใช้ในการหมุนเวีย นในการใช้จ่ายและชำระห นี้ต่างๆ

-วงเงิ นสูงสุด2แสนบาท

-ดอกเบี้ย0.5%-1.0%ต่อเดือน

-ใช้บุคคลหรือหลักทรั พย์ค้ำประกัน

-ผ่อนนาน 3 ถึง 8 ปี

ข้อมูล