ด ว ง 4 วันเกิ ดนี้ ช ะต าดีย าวๆ มีเก ณ ฑ์รั บทรั พ ย์ก้อนใหญ่ร่ำร ว ยเงิ นทอง

วันเส า ร์

คนที่เกิ ดในวันเส า ร์เป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจา บ างครั้งก็เป็นคนที่เจ้า

อารมณ์มีอาการโลเลไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ เป็นคนที่ขยันทำมา

หากิน รักการรักง า น เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงจริงจังกับทุกเ รื่ อ ง

แม้กระทั่งในเ รื่ อ งของความสัมพันธ์ของคนรัก ตัวคุณเองภายนอกดู

เหมือนว่าจะเป็นคนที่เจ้าชู้ แต่ลึกในใจแล้วเป็นคนที่หวาดระแวงในเ รื่ องของการมีคนอื่นมากกว่า

ชอบคบคนเดียวชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบหลายคน ด ว งชะตาในเ รื่ อ ง

ของการง า น ช่วงนี้กำลังรู้สึกท้อแท้ใจกับการทำง า นที่แสนเหน็ดเหนื่อย

วันศุกร์

เกิ ดในวันศุกร์ คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีลักษณะความเป็น

ผู้นำที่ดีแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกให้ใครได้รับรู้และให้ใครเห็นสักเท่า

ไหร่ ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ขี้โมโหฉุนเฉียวพูดตรงไม่ค่อยอ้อมค้อม

จ นบ างครั้งก็ตรงเกินไปจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกเกร็งไปบ้ าง ลองปรับ

เปลี่ยนนิ สั ยการเจ้าระเบียบของคุณ ให้อะลุ้มอล่วยมากกว่าเดิมแล้วจะ

พูดว่า ด ว งชะตาของคนเราจะดีขึ้นแบบไม่ได้ตั้งตัวกันเ ล ยทีเดียว อีก

ทั้งในเ รื่ อ งของการง า นนั้นแม้ว่าช่วงนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทาง 100% แต่ก็

กำลังจะดีขึเรื่อยและอีกไม่กี่วัน ด ว งในเ รื่ อ งของการทำง า ก็นมี

โอกาสที่จะเพิ่มพูนมากกว่าเดิม

วันอังค าร

คนที่เกิ ดวันอังค ารเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีຍมีความมั่นอก มั่นใจ ในตัวเอง

สูงมาก รักอิสระจิตใจIด็ดข า ด ชอบทำทุกอย่ างตามอำเภอใจเรียกได้ว่า

เป็นตัวของตัวเองมาก แต่ละครั้งก็รู้สึกว่าคนรอบข้างมองคุณแปลก นี่

แหละคือผลของการที่เป็นตัวของตัวเองมากไปจึงทำให้คนรอบกายของ

คุณเปลี่ยนแปลงไปช่วงนี้คุณทำอะไรจะต้องจริงจังเป็นพิเศษแต่พย าย า

มอย่ าทำอะไรที่มันว่างมาดมากเกินไป ด ว งของคุณในเ รื่ อ งของการ

ทำง า นกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงยิ่งใน

ช่วง 3 วันต่อจากนี้เท่านั้นทำอะไรก็จะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อย มีทั้งในเ รื่ อ งของ

การเ งินจะต้องมุมานะเป็นพิเศษ จะได้รับโ ชค 2 ต่อกันเ ล ยทีเดียวในช่วง

ของวันที่ 15 16 17 นี้ อ่ า นแล้วดีมีวาสนา ขอให้แ ช ร์เก็บด ว งนี้ไว้ ขอ

ให้พบเจอคุณงามความดีดั่งที่ได้ทำนายไว้ด้วยเทอญ สาธุ

วันอาทิตย์

เกิ ดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นพวกที่ให้ความ

สำคัญในเ รื่ อ งของ คำพูดมาก่อนที่หนึ่งเสมอ หากได้พูดจาหรือเอื้อน

เอ่ยคำใดออกไปก็จะทำให้ดีที่สุดโดยไม่ลังเลสิ่งใด ตัวคุณเองนั้นเป็นคน

ที่ขี้น้อยใจเป็นคนที่ขี้เหงาเอาการ แต่เวลาดีก็จะดื้อแบบหัวชนฝา แต่

เวลาดีก็จะแสนดีแบบผิดหน้าผิดตา ด ว งคนในเ รื่ อ งของการทำง า น

ช่วงนี้จะได้พบเจอกับคนที่เป็นบุคคลที่สาม

ข้อมูลphurlenlen