เกณฑ์ลงสมัคร บัตรคนจนบรอบ2

วันที่ 12 กันย ายน 2564 นายธนกร วังบุญคงช นะ โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

เปิ ดเผยว่า ต ามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรมว.กลาโหม

ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ช่วยเหลือประชาช นทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง

โดยความคืบหน้า กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รอบให ม่ เพื่อเตรียมเสนอคณะก รร มการประชารั ฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานร ากและสังคมพิจารณาก่อน

โดยการลงทะเบียนรอบใหม่ จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน

ซึ่งค าดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรั ฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

เช่ น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านร าย ขณะเดียวกัน

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพร าะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์

ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาช นผู้มีร ายได้น้อยอย่ างแท้จริง

นายธนกร กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการเยี ยวย าและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งโครงการคนละครึ่ง เฟส 3

เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั้น

หลังจากผู้ประกอบการเริ่มทยอยเปิดกิจการร้ านอาหาร รวมถึงร้ านค้ าต่ างๆ ต ามเงื่อนไข COVID-Free Setting

ทำให้ประชาช นเชื่อมั่นที่จะออกมาใช้จ่ายมากขึ้นภายใต้การป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาล Universal Prevention

อย่ างระมัดระวังสูงสุด ทำให้ยอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ผู้ใช้สิทธิสะสมรวม รวม 38.77 ล้านคน ยอดใช้จ่าย สะสม รวม 74,910.1 ล้านบ าท

แบ่งเป็น 1) โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.08 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 64,660.8 ล้านบ าท

แบ่งเป็นส่วนที่ประชาช นจ่ายสะสม 32,877.1 ล้านบ าท และรั ฐร่วมจ่ายสะสม 31,783.8 ล้านบ าท 2)

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 73,464 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 1,986 ล้านบ าท และยอดใช้จ่ายด้วย e-voucher สะสม 70 ล้านบ าท 3)

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.52 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 7,668.6 ล้านบ าท และ 4)

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.10 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 524.7 ล้านบ าท

นายธนกร กล่าวอีกว่า กระทรวงการคลัง พร้อมโอนวงเ งินคนละครึ่งรอบที่ 2 จำนวน 1,500 บ าท ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้

ซึ่งค าดว่าจะสามารถเชื่อมกับระบบ Platform Delivery ได้ต่อไป โดยผู้ที่ใช้จ่ายวงเ งิน 1,500 บ าท ในรอบแรก

( 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2564) ไม่หมด สามารถนำไปทบในรอบ 2 ได้ ไม่ถูกตัดสิทธิ์และใช้จ่ายได้จนถึง 31 ธ.ค. 2564

ทั้งนี้ นายกรั ฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาช นทุกกลุ่ม เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนิน

การต ามมาตรการช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาช นโดยตรงและเร็วที่สุด เร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยทุกคนอย่ าให้ตกหล่น ทุ

กหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันอย่ างเต็มกำลัง

ข้อมูลprachachat