จองคิวต่อใบขับขี่ผ่านแอพ 9 ขั้นตอนง่ายๆ

หลังคลายล็อ กด าวน์ 1 ก.ย. 64 “กรมการขนส่งทางบก” กลับมาเปิดให้บริการงานด้านทะเบี ยนและภาษีรถ

รวมถึงการ “ต่อใบขับขี่” อีกครั้งในช่วง CVโดยกำหนดให้ผู้ขับขี่ “จองคิวต่อใบขับขี่”

ผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT Smart Queue” ก่อนเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อ

“ทำใบขับขี่” ต่อไป เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้ อไวรัสโคโรน่า

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning

ได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้

สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่ 2 กันย ายน 2564 เป็นต้นไป สามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้

ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564

ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม

โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปร ากฏคำว่า “(ได้สิทธิจองใหม่)” จะได้รับสิทธิตามลำดับต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการจองคิวให ม่ สามารถทำตามขั้นตอนการจองคิว “ต่อใบขับขี่”

ผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT Smart Queue” ของ “กรมขนส่ง” ดังนี้

1. โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อจองคิว

หลังคลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย. 64 “กรมการขนส่งทางบก” กลับมาเปิ ดให้บริการงานด้านทะเบี ยนและภาษีรถ

รวมถึงการ “ต่อใบขับขี่” อีกครั้งในช่วง CV โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่ “จองคิวต่อใบขับขี่”

ผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT Smart Queue” ก่อนเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อ

“ทำใบขับขี่” ต่อไป เพื่อลดการแ พร่กระจายของเชื้ อไวรัสโคโรน่า

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ไ

ด้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้

สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่ 2 กันย ายน 2564 เป็นต้นไป สามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้

ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564

ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปร ากฏคำว่า

“(ได้สิทธิจองให ม่)” จะได้รับสิทธิตามลำดับต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการจองคิวให ม่ สามารถทำตามขั้นตอนการจองคิว “ต่อใบขับขี่”

ผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT Smart Queue” ของ “กรมขนส่ง” ดังนี้

1. โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อจองคิว

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ลงในสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หรือจองผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

2. ลงทะเบี ยน

หลังจากที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นเสร็จแล้ว ผู้ที่ใช้งานครั้งแรก จะต้องลงทะเบี ยนก่อน โดยจะต้องกรอกข้อมูลสำคัญ ดังนี้

– เลขบัตรประจำตัวประชาช น

– สร้ างรหัสผ่าน

– เบอร์โทรศัพท์

– อีเมล

– LINE ID (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)

3. รอรับแจ้งเตือน ลงทะเบี ยนสำเร็จ

เมื่อกรอกข้อมูล และยืนยันการลงทะเบี ยนเรียบร้อยแล้ว แอพพลิเคชั่นจะเด้งป๊อบอัพเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้บริการว่าได้ลงทะเบี ยนสำเร็จแล้ว

4. เข้าสู่ระบบ

ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาช น และรหัสผ่านที่ลงทะเบี ยนไว้ก่อนหน้านี้

5. เลือกสถานที่เข้ารับบริการที่สะดวก

เลือกจังหวัด และสาขาขนส่งที่ต้องการเข้ารับบริการ

6. เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ

เช่ น ทำใบขับขี่

7. เลือกวันที่เข้ารับบริการ

เลือกวันที่ที่ต้องการเข้ารับบริการ โดยวันที่มี “จุดสีดำ” คือวันที่ยังมีคิวว่าง

ส่วนสัญลักษณ์ “จุดสีเหลือง” คือวันที่คิวเต็มแล้ว และ “จุดสีแดง” คือวันหยุด

8. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ

เลือกเวลาที่สะดวกตามวันที่จะเข้ารับบริการ

9. ยืนยันการจองคิว

กด “ยืนยันการจอง” หลังจากนั้น ระบบจะแสดง QR CODE และร ายละเอียดต่างๆ ในแอพพลิเคชั่น

ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งที่เลือกไว้ ตามวันและเวลาที่ปร ากฏ

เพื่อดำเนินการทดสอบสุขภาพที่มีผลต่อการขับขี่ และดำเนินการต่อไปขับขี่ต่อไป

ข้อมูลbangkokbiznews.