อัพเดทล่ าสุด ขั้นตอนการลงสมัครบัตรคนจน

กล ายเป็นกระแสความสนใจของประชาช น กรณีจะเปิด ลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคนจน รอบใหม่

ซึ่งอยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์ หลังนายกรั ฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ช่วยเหลือประชาช นทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง

สำหรับการลงทะเบี ยนรอบให ม่ มีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

1. เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบี ยน

2. จะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรั ฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่ น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้ านร าย

3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้ านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบี ยนให ม่ เพร าะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์

ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบี ยนรอบให ม่

ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

– ว่างงานหรือมีร ายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี

– ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาค าร,สล ากออมสิน, สล ากธ.ก.ส.,พันธบัตรรั ฐบ าลและตร าสารหนี้ )

ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่ าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บ าท

– ร ายได้ต่อครัวเรือน จะนำมาพิจารณา

ลงทะเบี ยนมีขั้นตอน ดังนี้

1. ธนาค าร ธกส.,ออมสิน,กรุงไทย

2.แสดงบัตรประชาช น

3.กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว ร ายได้ ทรั พย์สิน และหนี้สินของตน

4.เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบี ยน

ล่ าสุด กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบให ม่ เพื่อเปิด โอกาสให้กลุ่มผู้มีร ายได้น้อย

ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้วจะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิได้เช่ นกัน

ขณะเดียวกัน จะปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีร ายได้น้อยตัวจริง

และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่ น ปรับเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี

ให้ใช้เป็นเกณฑ์ร า ยได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่ น บ้ า น ที่ดิน หรือสล ากออมทรั พย์ต่าง ๆ

ส่วนระยะเวล าการเปิดลงทะเบี ยน จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบ าดของโร คCV

เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบี ยน และเสี่ ยงต่อการแพ ร่ระบ าดของโร ค

ข้อมูลbangkokbiznews.