ชาวนาเฮ เตรียมรับเงิ นเยี ย วย า เดือนพฤศจิกายน นี้

ก.พานิชย์ เตรียมจ่ายเงิ น “ช่วยเหลือชาวนา” ไร่ละ 1,000 บ าท เดือน พ.ย. นี้ พร้อมเร่งหารือโครงการประกันร ายได้หวังช่วยชาวนาต่อเนื่อง

ภายหลังจากที่ได้มีการหารือกับนายกรั ฐมนตรีถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนา

โดยล่าสุดกระทรวงพานิชย์เตรียมดำเนินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ละพันและโครงการประกันร าค า

ผ่านการจ่ายเงิ นช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่ าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลู กข้าวนาปี

ปีการผลิต 2564/65 ไร่ละ1,000บ าท (ไม่เกินร ายละ20ไร่)

โดยค าดว่าจะเริ่มจ่ายเงิ นเยี ยวย าให้ชาวนาวได้ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

รวมไปถึงการดำเนินโครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลู กข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1

โดยโครงการนี้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบี ยนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และประกันร ายได้ที่ร าค าความชื้นไม่เกิน 15%

ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ เช่ นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยชดเชยเป็นจำนวนตัน ในแต่ละช นิดข้าว ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ร าค าประกัน 15,000 บ าท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ร าค าประกัน 14,000 บ าท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ร าค าประกัน 10,000 บ าท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

ร าค าประกัน 11,000 บ าท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว ร าค าประกัน 12,000 บ าท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน โดยชดเชยเป็นจำนวนตัน

ในแต่ละช นิดข้าว ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ร าค าประกัน 15,000 บ าท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ร าค าประกัน 14,000 บ าท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า

ร าค าประกัน 10,000 บ าท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ร าค าประกัน 11,000 บ าท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว

ร าค าประกัน 12,000 บ าท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

นอกจากนี้ยังมี โครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลู กข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1

โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเช่ นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ

นอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว

ในพื้นที่เพาะปลู กข้าวทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบี ยนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 4.689 ล้านครัวเรือน

โดยร าค าและปริมาณประกันร ายได้ คือ ร าค าความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่

ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละช นิดข้าว ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บ าทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บ าทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ข้าวเจ้า 10,000 บ าทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บ าทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บ าทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับการตรวจสอบสิทธิช่วยเหลือสามารถทำได้โดย

ตรวจสอบว่าเกษตรกรเคยได้เงิ นช่วยเหลือปีที่แล้วอะไรกันบ้ าง เพร าะปีนี้จะจ่ายไกล้เคียงเวลา กับปีที่แล้วครับแตะลิ้งนี้ https://chongkho.inbaac.com/

ข้อมูลkomchadluek