4ต้นไม้มงคลเสริมด วง เพิ่มโช คล าภ ค้ าขายร ว ย

ต้นไม้มงคลเสริมด วง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมงคล ดังนั้นถ้าหากเร ามีสิ่งที่เป็นมงคลมาอยู่ในบ้ านก็ย่อมส่งผลดีให้แก่ผู้อาศัยในบ้ านด้วย

แต่ต้นไม้มงคลก็มีมากมายหลากหล ายประเภท ทั้งแบบไม้ดอกและไม้ใบ สามารถหาปลู กได้ง่ายๆ

ในประเทศไทยที่เป็นเขตเมืองร้อน มีความเชื่ อว่าหากบ้ านใดปลู กต้นไม้มงคล

ต้นไม้โช คล าภ ในบ้ าน ก็จะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้ านได้รับมงคลตามไปด้วย

ต้นโกศล

ต้นไม้มงคล ชื่อนั้นพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่ อว่า คือการสร้ างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข

โกศล เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วย

“เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้ านอีกด้วย” เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้ที่เร าสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้ านต่างๆ

ลักษณะของใบจะใหญ่ และมีสีสันเขียวอมแดงอมเหลืองสลับกัน ดูสวยงามแปลกตา

ด้วยความเชื่ อว่า “ทำให้ผู้ปลู กมีโช คและวาสนาที่ดี เกิดความสุข สมหวัง” ถือเป็นไม้เสี่ ยงทายถ้าสามารถปลู กได้สวยงามและออกดอก

จะทำให้มีโช คลาภ ปร ารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง ซึ่งลักษณะของพันธุ์ไม้ช นิดนี้มีใบเรียม แหลม ย าว สีเหลือง

หรือสีขาวอมเหลือง ดอกวาสนามีสีขาวไปจนถึงสีชมพู มีกลิ่นหอม

ต้นกล้วยไม้

คนโบร าณเชื่ อว่า “กล้วยไม้ จะทำให้เกิ ดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป ทำให้คนในบ้ านมีจริยธรรม”

เหมาะกับผู้ปลู กที่มีอุปนิสัยเยือกเย็นอ่อนโยน ซึ่งกล้วยไม้ก็เป็นพันธุ์ไม้ยอดนิยมในการนำมาประกอบพิธีบูชาต่างๆ กันอย่ างแพ ร่หล าย

ต้นพญายอ

มีความเชื่ อกันว่า “จะทำให้ดำเนินชีวิตร าบรื่นเป็นสุขสมบูรณ์” อีกทั้งพันธุ์ไม้ช นิดนี้มีสรรพคุณเป็นย าอีกด้วย

โดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เสลดพังพอนตัวเมีย” มีลำต้นและกิ่งก้านสีเขียวเข้ม

ข้อมูลsanook.