5ลักษณะบ้ านอยู่แล้วร ว ย มีแต่โช คลาภเข้าหา

การซื้อบ้ านและการจัดบ้ าน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ บ างบ้ านทำไมอยู่แล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามาในครอบครัว

บ างบ้ างทำไมอยู่ด้วยกันมีแต่โช คลาภ สิ่งดีๆเข้ามา วันนี้เร าจะพาทุกท่านมาดูใน

เรื่องของการจัดบ้ านตามหลักฮวงจุ้ยที่จะส่งผลถึงความเป็นอยู่ของตัวเองและคนในบ้ านของเร า

1. อยู่แล้วเฟื่องฟู บ้ านที่มีลักษณะเป็นตอนย าวลึก หรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถื่อว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีมากๆ

เป็นบ้ านแห่งความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความก้าวหน้า เฟื่องฟู มีแต่ความสุข ความอบอุ่น

2. ประตูบ้ านเสริมโช ค บ้ านที่มีประตูบ้ านอยู่ทางซ้ายมือของตัวบ้ าน ตามหลักฮวงจุ้ยเรียกว่า

เป็นตำแหน่งมังกรเขียว ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีมากของตำแหน่งประตูที่เปิ ดเข้า-ออกตลอดเวล า

เพร าะตำแหน่งที่ว่านี้ถ้าได้เคลื่อนไหวจะเสริมให้บ้ านมีโช คลาภเข้ามาอยู่เสมอ

3. ทางเดินเข้าบ้ านเป็นพื้นร าบต่อเนื่องเป็นปึกแผ่นเดียวกัน ทำให้คนในบ้ านมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน

4. บันไดที่ดีของบ้ านต้องมีจำนวนขั้นบันไดเป็นเลขคี่ถึงจะเป็นมงคล ตำแหน่งของบันไดบ้ านที่ดี

ควรจะอยู่ชิดที่ผนังด้านใดด้านหนึ่งของตัวบ้ าน เพร าะจะช่วยทำให้โช คลาภดี ส่งผลให้คนในบ้ านมีความมั่งคั่งและเจริญก้าวหน้า

5. บ้ านที่เขียวชอุ่ม อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง บ้ านที่มีความเขียวชอุ่มจากต้นไม้ที่ร่มรื่นรอบๆ บ้ าน

ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีมากๆ เพร าะตามหลักของฮวงจุ้ยนั้นถือว่าต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของความงอกงาม

ความเจริญเติบโต ฉะนั้นบ้ านที่เต็มไปด้วยต้นไม้ จึงได้รับพลังที่ดีคอยส่งเสริมให้มีแต่ความรุ่งเรือง ความก้าวหน้าอยู่เสมอ

ข้อมูลpostsod.