ลดฮวบ ปรับลงหนัก ร าค าทองล่าสุด

ร าค าทองวันนี้ สมาคมค้ าทองคำ เปิดตลาดปรับลงแรง รีบเลย

เทียบร าค าสุดท้ายวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา เผย ทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 29,000 บ าท

ร าค าทองคำประจำวันที่ 30 พ.ย.2564 ปรับร าค าลง 200 บ าท

เทียบกับร าค าสุดท้ายของวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา ทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 29,000 บ าท

ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของ สมาคมค้ าทองคำ เมื่อเวลา 09.28 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 28,400 บ าท ขายออกที่ร าค าบ าทละ 28,500 บ าท

ตามประกาศครั้งล่ าสุด ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,894.40 บ าท

และมีร าค าขายออกที่ 29,000 บ าท ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,789.00 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 30 พ.ย.2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

•รับซื้อ บ าทละ 28,400 บ าท

•ขายออก บ าทละ 28,500 บ าท

ทองรูปพรรณ

•รับซื้อ บ าทละ 27,894.4 บ าท

•ขายออก บ าทละ 29,000 บ าท

ข้อมุลkhaosod