ใครมีสิทธิ์ได้บ้ างดู ครม.อนุมั ติ จ้ างง านทุกตำบล เงิ นเดือน 15,000 บ าท

มีร ายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรีวันนี้ เห็นชอบโครงการยกระดับเศร ษฐกิจ

และสังคมร ายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทย าลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทย าศาสตร์ วิจัยและนวัตก ร รม ภายในกรอบวงเงิ น

10,629.600 ล้านบ าท

แบ่งออกเป็น ค่ าจ้างงาน 60,000 อัตรา งบประมาณ 7,920 ล้านบ าท

และค่ าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการ/กิจก ร รมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ 3,000 ตำบล

จำนวน 2,400 ล้านบ าท (800,000 บ าท/ตำบล) และค่ าบริหารจัดการโ ครงการ 309.600 ล้านบ าท

เพื่อให้เกิ ดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่

นักศึกษา รวม 60,000 ร าย

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย สามารถเป็นผู้ที่ได้รับเงิ นช่วยเหลือ เยี ยวย า จากมาตรการของภาครั ฐที่ผ่านมาได้

เเต่จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ได้รับจ้างงานภายใต้แผนงาน

โครงการที่มีจุดเน้นเกี่ยงกับการจ้างงานในเเนผนฟื้นฟูเศรษ ฐกิจและสังคมที่คณะรั ฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว

โดยจะดำเนินการผ่านกิจก ร รมต่างๆดังนี้

1)การจ้างงานตำบลละ 20 คน (จ้างนักศึกษา/บัณฑิตจบใหม่/ประชาชนทั่วไป)

เพื่อดำเนินกิจก ร รม ได้แก่ การวิเค ราะห์ข้อมูล การเฝ้าระวังประสางานและติดตาม

สถานการณ์การการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างงานเพื่อการพั ฒาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่การสร้ างและพัฒนา (Creative Economy)

การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตก ร รม

2)การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกร รมตามรูปแบบกิจก ร รมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่สถาบัน

อุดมศึกษารับผิดชอบตามบริบทของพื้นที่ให้แก่ชุมชน 3,000

ตำบล ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (ยกระดับสินค้ าโอทอป /อาชีพอื่นๆ )

การสร้า งและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Careเทคโนโลยีด้านต่างๆ)

และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy (การเพิ่มรา ยได้หมุนเวี ยนให้แก่ชุมชน)

3)สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินการของ(National System Integrato)

และ (Regional System Integrator) และการดำเนินการของ System Integrator

เพื่อบูรณาการโครงการและข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินการ

โดยสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

-ประชาชนทั่วไป เป็นประชาชนในพื้นที่หรือใกล้เคี ยงที่ว่างงานและไม่ได้รับค่ าตอบแทน

ค่ าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครั ฐและเอกชน จ้างในอัตรา 9,000 บ าทต่อเดือน

-บัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน

จ้างในอัตรา 15,000 บ าทต่อเดือน และนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่าง

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ

และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน โดยจ่างในอัตรา 5,000 บ าทต่อเดือน

โดยผลที่ค าดว่าจะได้รับ คือ เกิ ดการฟื้นฟูเศ รษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตามปั ญหาและความต้องการของชุมชน

ส่งผลต่อการยกระดับเศร ษฐกิ จและสังคมของตำบลเป้าหมาย

เกิ ดการจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศร ษฐกิ จและสังคมในพื้นที่

และเกิ ดเครื อข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคมในพื้นที่ระหว่ างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน

ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรียังเผยว่า อว.จะดำเนินการจ่ายค่ าจ้างผ่านบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

และมีการเชื่ อมโยงข้อมูลการจ้า งงานกับแพล ตฟอ ร์มแรงงาน

(Labour Platform) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ฯ

ซ้ำซ้อนกับโค รงการ/มาตรการอื่นๆ ของภาครั ฐทั้งหมดต่อไป.

ข้อมูลphurlenlen

อ่านเพิ่มเติม