เงิ นเข้าแล้ว บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ กว่าล้านคน รับเงิ นสดเพิ่ม 200 บ าท

22 พ.ย. “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” กว่าล้านคน รับ “เบี้ยความพิการเพิ่มเติม” 200 บ าท กดเงิ นสดใช้ได้เลย

น.ส.วิลาวรรณ พย าน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บ าท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันย ายน 2564 สำหรับผู้พิการที่เข้า 2 เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บ าทต่อเดือน จากเดิม 800 บ าทต่อเดือน

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บ าท ต่อเดือน

โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รวมเป็นเงิ น 1,000 บ าทต่อเดือน

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยความพิการเข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

สำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บ าท

เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563” น.ส.วิลาวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่าย เบี้ยความพิการ เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน

โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงกันย ายน 2564 สามารถสอบถามร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center

กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

อย่ างไรก็ตาม ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม แต่ยังคงได้รับเบี้ยความพิการ 800 บ าทต่อเดือนตามปกติ

บัตรคนจน” กว่าล้านร ายได้เพิ่ม 200 บ าท

ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการจะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บ าท เป็น 1,000 บ าทต่อเดือนต่อคน

เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวและมี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 1,103,065 ร าย รวมถึงเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ร าย รวมจำนวน

1,229,097 ร าย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)

มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่ าครองชีพต่าง ๆ

เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบ าภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

ข้อมูลthebangkokinsight

อ่านเพิ่มเติม