สอนสมั ครยืมเงิ น พรอมิส 30,000 ทำงานร ายวันกู้ได้ ไม่ต้องค้ำ

อีกบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่ างดีเยื่ยม สำหรับ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม จาก บริษัทพรอมิส ที่มีวง เงิ นกู้ยืม สูงสุดที่ 300,000 บ าท

โดยที่ไม่ต้องหาบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรั พย์ค้ำประกัน ที่พิเศษสุดก็คือ พรอมิสเปิดโอกาศให้กับผู้ที่มีร ายได้น้อย

เงิ นเดือน 6,000 บ าท ก็สามารถ ที่จะ สมัคร กู้ยืมเ งิน ได้

พร้อมรับ วงเ งินอนุมัติสำหรับผู้มีร ายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บ าท อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของร ายได้ต่อเดือน และถ้าหาก

กู้ยืมเงิ น ผ่านในรอบแรกไปแล้ว ก็สามารถที่จะขอ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม เพิ่มได้อีก โดยที่ไม่ต้องปิดบัญชีเดิม หรือ

จะปิดบัญชีก่อน กําหนดก็ไม่ต้องเสียค่ า ยกเลิกสัญญา อีกด้วย

จุดเด่น สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม สินเชื่ อบุคคลพรอมิส

-สามารถกําหนด ค่ างวด ชําระคืนได้ ต่ำสุด ที่ 2 เดือน

-ถ้าขอยื่น สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยืม ที่ 30,000 บ าท ผ่อน ชําระที่ 39 เดือน ผ่อนชำระขั้นต่ํา ต่อเดือนเพียงแค่ 1,200 บ าท

-ทำงานรา ยวัน มีเงิ นเดือนเพียง 6,000 บ าท ก็สามารถสมัครขอ สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยืม ได้

คุณสมบัติสมัคร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยืม สินเชื่ อ บุคคลพรอมิส

-อายุ 20 – 64 ปี และมี สัญชาติไทย

-มีร ายได้ต่อเดือน ที่ 6,000 บ าท ขึ้นไป

-อายุงาน ปัจจุบัน 1 เดือน ขึ้นไป สําหรับ พนักงานรา ยเดือน

-ถ้าเป็น พนักงาน ที่ทํางานร ายวัน การจ้างงาน ต้อง มีอายุงานที่ 6 เดือน ขึ้นไป

-มีที่พัก หรือ ที่ทํางาน อยู่ในเขต ที่สามารถ ติดต่อได้

-ถ้ามี ร ายได้ ที่ ต่ำกว่า 30,000 บ าท ทางพรอมิส ให้ กู้ยืมเงิ น สูงสุดได้ที่ ไม่เกิน 2 เท่า

-ถ้ามี ร ายได้ ที่ สูงกว่า 30,000 บ าท ทางพรอมิส ให้ กู้ยืมเงิ น ได้ สูงสุด ที่ 300,000 บ าท แต่ไม่เกิน 5 เท่า ของร ายได้

วิธีสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม พรอมิส แบบออนไลน์

1.เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ พรอมิส กดที่ สมัครออนไลน์

2.กรอกร ายละเอียดให้ครบตามรูปภาพประกอบโดยข้อมูลต้องเป็นความจริง จากนั้นอ่านข้อตกลงอย่ างละเอียดจากนั้นกด ตกลง

3.ตรวจสอบข้อมูลให้ครบจากนั้นกด ยืนยัน

4.เมื่อยืนยันแล้วท่านก็แค่รอการติดต่อกลับมาจากทาง สินเ ชื่อบุคคลพรอมิส

หรือ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อ Call Center 1751

เอกสารสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม สินเชื่ อบุคคลพรอมิส

-บัตรประชาชน ตัวจริง

-เอกสาร สลิปเงิ นเดือน หรือ หนังสือ รับรองเ งิน เดือน ฉบับจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

-สมุดบัญชีธนาค าร ฉบับจริง สําหรับ การรับเงิ นจาก พรอมิส

ข้อมูลbang-jaab

อ่านเพิ่มเติม