เปิ ดเงื่ อนไข รถเก่าแล กรถใหม่ 100,000 คัน ผ่านการใช้งานมาแล้ว 10-12 ปี

รถเก่าแลกรถใหม่ / จากผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจจากผลกระทบการระบ าดของโร คติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019

(ศูนย์บริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจ) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

มติเห็นชอบโครงการที่ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง และระยะยาว

3 ฝ่ายรัฐต้องก่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดกิจการจัดการซากรถเก่า

4 กระทรวงคมนาคม ต้องเชื่อมโยงข้อมูลทะเบี ยนกับกรมขนส่งทางบก เพื่อยกเลิกทะเบี ยนรถเก่า

5 รถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 10-12 ปี จึงจะสามารถเข้าสู่เงื่ อนไข รถแลกแจกแถม ได้

สำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ ที่จะเข้าเงื่อนไข ค าดว่าเป็นรถที่จดทะเบี ยน ในปี 2551-2553 ซึ่งได้จดทะเบี ยนกับกรมขนส่งทางบก มีข้อมูลดังนี้

รถจดทะเบี ยนใหม่ ปี 2551

รถยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 329,290 คัน

รถยนต์ นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 21,329 คัน

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 287,568 คัน

รถจดทะเบี ยนใหม่ ปี 2552

รถยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 309,150 คัน

รถยนต์ นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 16,842 คัน

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 206,068 คัน

รถจดทะเบี ยนใหม่ ปี 2553

รถยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 465,738 คัน

รถยนต์ นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 23,568 คัน

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 263,500 คัน

ข้อมุลbrighttv

อ่านเพิ่มเติม