บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รอลุ้น จ่อขย ายอายุเติ มเงิ น 500 บ าท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” ของรั ฐบ าล ได้เพิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

สินค้ าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรก ร รมให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน จำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดือน

ชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

หมายความว่า ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเงิ นซื้อของเพิ่มเติม 500 บ าทต่อคน ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นเดือนสุดท้าย

อย่ างไรก็ตาม แว่วๆ ว่าล่าสุดรั ฐบ าลอาจพิจารณาขย ายมาตรการเติมเงิ น 500 บ าทออกไปอีก

พร้อมกับการพิจารณาดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส 2 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

ประเด็นนี้มีรา ยงานข่าวมาจากทำเนียบรั ฐบ าลและกระทรวงการคลังว่า รั ฐบ าลอาจพิจารณาขย ายโครงการเติมเงิ น 500 บ าท

ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน ออกไป จากเดิมมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563

เบื้องต้นจะมีการเสนอให้เติมเงิ นซื้อสินค้ าในบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐประมาณ 500 บ าทต่อคนต่อเดือนเท่าเดิม

โดยเริ่มในเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และเทศกาลสำคัญต่างๆ

ตอนต้นปี ส่วนระยะเวลาการเติมเงิ นอาจจะเป็น 2 เดือน หรือ 3 เดือน

ทั้งนี้ ค าดว่าจะมีการสรุปมาตรการดังกล่าวออกมาในเร็วๆ นี้ ส่วนผลการพิจารณาจะเป็นอย่ างไรก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและระดับนโยบ ายด้วย

ร ายละเอียดเติมเงิ น 500 บ าท รอบปัจจุบัน

“โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” เป็นโครงการเพิ่มวงเ งินค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

สินค้ าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรก ร รม จำนวน 500 บ าท จะโอนเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 3 งวด โดยมีตาราง เ นเข้า ดังนี้

งวดที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2563

งวดที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

งวดที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับเ งินเพิ่ม 500 บ าท จากปกติ 300 บ าท รวมเป็น 800 บ าทต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีรา ยได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับเงิ นเพิ่ม 500 บ าท จากปกติ 200 บ าท รวมเป็น 700 บ าทต่อเดือน

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

เงื่อนไขรับ 500 บ าท “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน”

ใครมีสิทธิ์ได้รับเงิ นเพิ่มเติมในรอบนี้?

ผู้มีรา ยได้น้อยที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ “ทุกคน” โดยทั้งประเทศมีผู้ถือบัตรฯ ทั้งหมดเกือบ 14 ล้านคน

ได้เงิ นเพิ่มคนละเท่าไหร่?

โครงการดังกล่าว จะเพิ่มวงเงิ นซื้อสินค้ าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563 รวมแล้ว 1,500 บ าท จากปกติผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเ งินซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคจำนวน 200-300 บ าทต่อเดือน มีร ายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 ร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จำนวน 3.6 ล้านคน ปกติได้รับวงเงิ นซื้อสินค้ าอยู่ที่ 300 บ าทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 800 บ าทต่อเดือน

กลุ่มที่ 2 รา ยได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จำนวน 10.3 ล้านคน ปกติได้รับวงเงิ นซื้อสินค้ าอยู่ที่ 200 บ าทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 700 บ าทต่อเดือน

ข้อมูลthebangkokinsight

อ่านเพิ่มเติม