สินเชื่ อฉุ กเฉิ น อาชีพอิสระ ยืมได้ 50,000 ไม่ต้องค้ำ อนุมัติไว15นาที รอรับเงิ นเลย

อีกหนึ่งบริการ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยืม จากทางธนา ค าร ไทยพาณิชย์ ที่น่าสนใจ กับ สินเชื่ อส่วนบุคคล Your Loan

บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน อย ากผ่อนเท่าไร

อย ากชำระร ายเดือนวันไหน เลือกเองได้เลย และยังรู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

สินเชื่ อส่วนบุคคล Your Loan จากทางธนาค าร ไทยพาณิชย์ มีวง เงิ นกู้ยืม อนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บ าท

ซึ่งสามารถสมัครขอ สินเงิ นให้กู้ยืม Your Loan ได้ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพนังงานประจำ เจ้าของธุจกิจ

หรืออาชีพอิสระ ก็สามารถ กู้ยืมเงิ น ได้ง่าย ผ่านแอปมือถือ SCB easy สำหรับใครที่สนใจกู้ รีบไปโหลดแอป Scb มาติดเครื่องไว้เลย

ร ายละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ส่วนบุคคล Your Loan

-วง เงิ นกู้ยืม อนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บ าท

-ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับร ายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับร ายสองสัปดาห์

-ชำระคืนธนาค ารเป็นงวดรา ยเดือน หรือรา ยสองสัปดาห์

-คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-สมัครง่ายผ่านแอป ไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน

-รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

วิธีสมัคร สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยืม ส่วนบุคคล Your Loan

-สามารถสมัครขอ สินเชื่ อ เ งินให้กู้ยืม Your Loan ได้ทาง แอป SCB Easy

เมื่อท่านได้รับการพิจารณาอนุมัติ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ Your Loan แล้ว ธนาค ารจะจัดส่งตารางเวลาการชำระ

คืน เงิ นกู้ยืม ให้กับท่านทาง Email ที่ได้แจ้งในการสมัครขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม และผ่านการยืนยันกับทางธนาค าร

*หากใครไม่มี แอป SCB Easy ให้โหลดติดตั้งและเปิดการใช้งานก่อนสมัคร

คุณสมบัติสมัคร สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยืม ส่วนบุคคล Your Loan

-มีสัญชาติไทยเท่านั้น

-มีอายุระหว่าง 20–65 ปี

-มีร ายได้ขั้นต้ำที่ 10,000 บ าท

-เป็นลู กค้ าปัจจุบันของทางธนาค ารไทยพาณิชย์

-สามารถ กู้ยืมเงิ น ได้ทั้งพนังงานประจำ เจ้าของกิจการ หรือ อาชีพอิสระ

เอกสารสมัคร สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม ส่วนบุคคล Your Loan

-บัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารสมัครสำหรับพนักงานประจำ

-สลิปเงิ นเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)

เอกสารสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้มีอาชีพอิสระ

-เอกสารยืนยันรา ยได้ (อย่ างใดอย่ างหนึ่ง)

-ใบแจ้งยอดเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)

-หนังสือรับรองการเสียภาษีเงิ นได้

-เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่ างใดอย่ างหนึ่ง)

-สำเนาหนังสือจดทะเ บียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบี ยน)

-เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น

-สัญญาเช่า สัญญาจ้าง

-เอกสารการเสียภาษีป้าย

-ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

ข้อมูลbang-jaab.

อ่านเพิ่มเติม